TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus artiklat 13 ja 14
Päivämäärä: 30.6.2023

Tiedote tutkittaville koskien projektia: Flavoria®-tutkimus

Olet osallistumassa Turun yliopistossa järjestettävään tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuojaseloste kuvaa sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuksessa.

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
20014 Turun yliopisto

Yhteyshenkilö

Mari Sandell
mari.sandell@utu.fi
+358 29 450 2720

Rekisterin nimi

Flavoria®-tutkimusrekisteri

Käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään julkista tutkimusta varten ja luetaan pseudonymisoituina. Pseudonymisoidusta aineistosta tutkittavaa ei voi tunnistaa ilman erillään säilytettäviä tunnisteita. Anonymisoinnin jälkeen tietoja voidaan käyttää myös kaupalliseen tutkimukseen. Anonymisoidusta aineistosta yksittäisten henkilöiden tunnisteet poistetaan peruuttamattomasti. Yhteystietoja ei jaeta kaupalliseen käyttöön.

Käsiteltäviä tietoja ovat käyttäjien ruokavalinnat ravintosisältöineen (otetut ruuat, ruokajäte), järjestelmien käyttö (moniaistitila Aistikattila®), ostosten määrä, käyttökokemus (kyselyjen vastaukset) ja taustatietokyselyt (syntymävuosi, sukupuoli, koulutustaso, ammatti/asema, erityisruokavalio, perhevaihe jne.). Erilliset tutkimuskyselyt voivat sisältää myös terveyteen, hyvinvointiin, asenteisiin, motivaatioihin ja arvomaailmaan liittyviä kysymyksiä.

Sähköpostiosoitteita käytetään kyselytutkimuksissa ja yhteisösovelluksen sisäänkirjautumisessa.

Tietoa kerätään ruokalassa olevan älykkään linjaston ja biojätepisteen avulla henkilöiltä, jotka tunnistautuvat tätä tarkoitusta varten ja jotka ovat hyväksyneet tietojensa käyttämisen.

Kyselytietoja kerätään paikan päällä sekä Flavorian My Flavoria® -yhteisösovelluksen että sähköpostiviestien avulla. Sisäänkirjautumisen jälkeen tutkimukseen osallistuvat henkilöt näkevät omat ruokailutietonsa yhteisösovelluksesta, jonka kautta he vastaanottavat myös tiedotteita tulevista tutkimuksista.

Henkilötietoryhmät

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja: sähköpostiosoite ja taustatietokyselyjen sisällöt.

Käsittelyperuste

Tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen artiklaan 9(2) käsittelyperusteen nojalla: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi: tieteellinen tutkimus sekä kaupallisen käytön osalta rekisteröidyn suostumukseen.

Tietojen alkuperä

Flavoriassa kerätyt tiedot

  • Älykkäällä linjastolla tehdyt ruokavalinnat: Flavoria-lounaslinjasto
  • Jätetyn biojätteen määrä: Flavoria-jätejärjestelmä
  • Kuluttajavalinnat ostoksiin liittyen: Sodexo

Kyselyillä kerättävä tieto

  • Compusense Cloud -järjestelmän kyselyt
  • RedCap-järjestelmän kyselyt
  • My Flavoria® -yhteisösovellus

Säilytysaika

Tietoja on tarkoitus käyttää pitkäaikaiseen tutkimukseen suomalaisten ruokailutottumuksista ja hyvinvoinnista, joten tietoja säilytetään pysyvästi.

Mahdolliset tietojen vastaanottajat

  • Turun yliopiston tutkijat ja Flavoriaan liittyvien projektien työntekijät
  • Pseudonymisoituina muut tutkimuskonsortiot
  • Anonymisoituina koosteraportteina Turun yliopiston kaupalliset yhteistyökumppanit
  • Anonymisoituina koosteraportteina tutkimusjulkaisut

Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät ensisijaisesti Turun yliopiston tutkijat ja työntekijät sekä Aistila-tiimi. Tiedonkeruussa tietoa käsittelevät tekninen järjestelmätoimittaja Compusense kyselyjen teknisen toteuttamisen mahdollistamiseksi ja vastausten toimittamiseksi Turun yliopistolle.

Fujitsun ohjelmistokehittäjillä on pääsy palvelimille ohjelmistojen tietoturvapäivityksiä varten. Sofokuksen ohjelmistokehittäjillä on pääsy My Flavoria® -yhteisösovelluksen palvelimelle järjestelmän kehitystä varten. Huld-ohjelmistokehittäjillä on pääsy lounaslinjaston palvelimille ohjelmistopäivityksiä varten. Turun yliopiston ylläpitotiimillä ja IT-palvelujen ohjelmistokehittäjillä on pääsy palvelimille käyttöjärjestelmän ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä varten. Väliaikainen pääsy My Flavoria® -palvelimille ja -tietokantaan voidaan myöntää sovelluskehitystä varten rajatulle ryhmälle Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita osana diplomityötä tai muita opintoja. Opiskelijat allekirjoittavat NDA-sopimuksen, ja heidän työtään valvoo Turun yliopiston ohjelmistokehittäjät.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n ulkopuolelle

Kyselyihin käytetään Compusense Cloud -ohjelmistoa, jonka toimittaa kanadalainen Compusense. Yritys on luotettava, ja ohjelmiston kehittäjät ovat turvalliseksi luokitellusta maasta. Tiedonsiirto toteutetaan TLS-salattuna.

Julkisuus tai salassapito

Kerätyt henkilötiedot ovat salassapidettäviä. Data pseudonymisoidaan eli suorat tunnistetiedot poistetaan ennen datan analysointia. Anonymisoitua koontidataa käytetään julkisissa tutkimuksissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi.

Rekisteröity voi pyytää virheelliseksi katsomiensa henkilötietojensa oikaisua ottamalla yhteyttä TY:n kirjaamoon (kirjaamo@utu.fi). Tutkittava voi koska tahansa lopettaa tutkimukseen osallistumisen ja peruuttaa suostumuksensa. Tutkimukseen suostuneelta saatuja henkilötietoja käytetään tutkimuksen toteuttamiseen yleisen edun perusteella. Tutkimuksen toteuttaminen ja tieteellinen lopputulos vaarantuisivat, mikäli tutkittavan henkilötietoja ei enää voisi käyttää tutkimukseen. Tämän vuoksi tutkittava voi vain erityisen painavan syyn vuoksi saada tietonsa poistetuksi tutkimuksesta. Kaupallisessa tutkimuksessa käytettävät henkilötiedot rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa ja pyytää tietonsa poistettavaksi.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/turun-yliopiston-tietosuojailmoitus.